Voorwoord voorzitter

VoorzitterDuurzaam werken zit in de genen van De Watergroep. Onze kerntaak – kwaliteitsvol drinkwater leveren aan ruim 3 miljoen Vlamingen – is nu eenmaal gebaseerd op een natuurlijke grondstof waar we zorgzaam moeten mee omspringen. We waken nauwgezet over de kwantiteit en de kwaliteit van onze voorraden aan grond- en oppervlaktewater. We monitoren van bron tot kraan en anticiperen op mogelijke bedreigingen van welke aard ook. Wij zetten bewust in op kennisontwikkeling en -deling rond de meest uiteenlopende aspecten van waterwinning, -productie en -distributie. Onze interne experten gaan samenwerkingsverbanden aan met onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Dit stelt ons in staat de vinger aan de pols te houden van de recentste technologische ontwikkelingen en zo te zorgen voor een toekomstgerichte drinkwatervoorziening.

Bij de uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten op het vlak van afvalwater en industriewater staat duurzaamheid ook centraal. De 64 gemeenten die hun rioleringsbeheer geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan Riopact, kiezen daarmee voor een aanpak die hen in staat stelt tegen 2027 te beantwoorden aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Onze industriewaterprojecten zijn een mooi voorbeeld van circulaire economie. Wij zorgen ervoor dat afvalwater niet langer wordt geloosd maar na een doorgedreven zuivering een nieuw leven kan krijgen binnen het productieproces. Zo kunnen onze industriële klanten besparen op hun drinkwaterfactuur of hoeven zij minder grondwater op te pompen. Wij hebben het voorbije jaar beloftevolle contracten afgesloten voor nieuwe projecten, zowel in binnen- als in buitenland. Zij zijn op termijn samen goed voor een extra jaarcapaciteit van 1 miljoen m³ proceswater.

Duurzaamheid betekent ook dat we als bedrijf een langetermijnrelatie willen in stand houden met onze stakeholders: klanten, vennoten, medewerkers, en diverse partners. We zetten de voorbije jaren sterk in op digitalisering. Een nieuw en uniform softwareplatform voor al onze bedrijfsprocessen, een mobiel kantoor voor onze medewerkers, de uitrol van digitale facturatie- en betaalplatformen en vernieuwde hr-software, de voorbereiding van een volwaardig e-loket: het  zijn maar enkele voorbeelden van projecten die ons in staat moeten stellen efficiënter te werken en meer ruimte vrij te maken voor dienstverlening op maat.

Ik mag u voor 2016 opnieuw een mooi bedrijfsresultaat voorleggen, met extra dank aan de directie en aan de ruim 1.470 medewerkers die hun kennis en kunde inzetten om een kwaliteitsvol product te leveren én klantvriendelijk om te gaan met consumenten en vennoten. Dit jaarverslag biedt u een momentopname van een bedrijf in volle ontwikkeling, bouwend op een mooie geschiedenis, op weg naar een duurzame toekomst.

Herman Van Autgaerden, voorzitter raad van bestuur

Volgende