Bedrijfsrisicobeheer

Voorbeeld campagne rond risicobewustzijnOnze kernopdracht bestaat erin kwaliteitsvol drinkwater te maken en te leveren aan ruim 3 miljoen klanten. Om dit dag na dag te kunnen doen, is een doordacht en efficiënt risicobeheer noodzakelijk. Op basis van mogelijke scenario’s nemen wij maatregelen die de risico’s verminderen en ons in staat stellen de mogelijke gevolgen ervan snel en accuraat te verhelpen. In 2016 werden opnieuw enkele concrete projecten opgestart en uitgevoerd, onder meer in het kader van de terreurdreiging.

Beveiliging van de technische installaties en terreurdreiging

In 2013 is De Watergroep gestart met het opmaken van een risico-inventaris in het kader van de waterveiligheidsplannen. Door de verhoogde terreurdreiging na de aanslagen van maart 2016 besliste De Watergroep om de bestaande beveiliging en toegangscontrole van de technische installaties en kantoorgebouwen te herbekijken en te actualiseren, met voor elk gebouw een specifiek beveiligingsplan. We brachten potentiële bedreigingen in kaart en werkten een actieplan uit om bij bedreigingen met een mogelijke impact op de medewerkers en de drinkwaterleveringen snel en accuraat te kunnen reageren.  

Noodplannen en business continuity management

De Watergroep beschikt over noodplannen om bij onvoorziene omstandigheden gepast en snel te reageren. Omdat veel informatie erin snel veroudert, hebben we in 2016 de inhoud van die plannen grondig geëvalueerd en herbekeken. Voor de noodplannen die een antwoord bieden op een lokale bedreiging van de kwaliteit en/of de kwantiteit van het drinkwater is ook versneld werk gemaakt van business continuity management. Zo kunnen we kort op de bal spelen om de continuïteit van onze werking te garanderen als een van onze kantoorgebouwen of installaties zou uitvallen.

Campagne risicobewustzijn

De risicoprojectgroep binnen De Watergroep startte in 2016 met de uitbouw van periodieke interne sensibiliseringscampagnes. Ze focussen daarbij op de actieve inbreng van collega’s om risico’s of ongevallen te voorkomen. Dit moet een cultuur van permanent risicobewustzijn creëren.

Globale opvolgingstool voor risicobeheer

Via de opvolgingstool en databank risicobeheer die we in 2016 in gebruik hebben genomen, is het mogelijk voor alle acties rond risicobeheer een verantwoordelijke aan te duiden, er een timing aan te koppelen en de uitvoering ervan op te volgen en te rapporteren. Hierdoor kunnen we per site en per type actie de nodige planningen opmaken. In eerste instantie zijn in de opvolgingstool de acties vanuit de waterveiligheidsplannen opgenomen. Later gebeurt dat ook met de acties uit de conditiestaatmetingen, veiligheid, welzijn en ICT-veiligheid. De wettelijk bepaalde opvolging en rapportering aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die onze toezichthouder is, kan eveneens vanuit deze tool gebeuren.

Risicobeheer en coördinatie interne audit

Het bedrijf EY (Ernst & Young) voert de auditwerkzaamheden uit, maar sinds midden 2016 zorgt de afdeling Bedrijfsrisicobeheer ook voor de interne coördinatie en opvolging van de interne audit. Daardoor is het mogelijk de jaarplanning en de scope van de audits af te stemmen op de resultaten van de risicorapportering en -inschatting. De afdeling Bedrijfsrisicobeheer overlegt ook met de business rond het opmaken van een actieplan om de aandachtspunten uit de audits concreet aan te pakken. 

Volgende