Europese subsidies voor innovatieve drinkwatertechnologie

Logo DOC2C'sBinnen het consortium DOC2C’s werkt De Watergroep samen met PWN Technologies (Nederland), South West Water (Groot-Brittannië) en de universiteiten van Lille en Delft om innovatieve technieken te ontwikkelen om opgeloste organische koolstof (DOC), die als gevolg van allerlei oorzaken in het oppervlaktewater terechtkomt, uit drinkwater te verwijderen. Deze samenwerking kan rekenen op Europese subsidies vanuit het Interreg 2 Zeeën programma, dat nog loopt tot 2020. Dat is een Europees samenwerkingsprogramma tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) dat via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) over 241 miljoen euro beschikt voor de cofinanciering van projecten. De algemene doelstelling bestaat erin om een innovatief en duurzaam gebied te ontwikkelen, dat de natuurlijke hulpbronnen beschermt en de groene economie bevordert.

Dit project leidt tot een intensieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen drinkwaterbedrijven, universiteiten, kenniscentra, aannemers en ingenieursbureaus die zich allemaal met oppervlaktewaterzuivering bezighouden. Het opent ook nieuwe marktkansen voor leveranciers van technologie en leidt tot een lagere milieubelasting en verbeterde kwaliteit van drinkwater.

Meer informatie?

Ga naar www.interreg2seas.eu of doc2cs.com

Volgende