Proefproject voor ondergrondse ontijzering in Kessel-Lo

Testopstelling Kessel-LoOndergrondse ontijzering is een techniek om de ijzerconcentratie in opgepompt grondwater gevoelig te verminderen. Daarbij blijft het ijzer in de ondergrond en dat is in de eerste plaats goed voor het milieu. Doordat de bovengrondse behandeling minder ijzer zal moeten verwijderen, is er minder spoelwater nodig om de zandfilters te spoelen en is er minder ijzerslib waarvoor een duurzame afzetmogelijkheid moet worden gezocht. Tot slot geeft ijzer in grondwater vaak aanleiding tot neerslag van ijzermineralen in de filter van productieputten, waardoor een regelmatige regeneratie van de putten nodig is. Ondergrondse ontijzering omzeilt dat probleem en bespaart dus heel wat kosten.

Test in Kessel-Lo Vlierbeek

Om ondergronds te ontijzeren, wordt zuurstofrijk water in de bodem geïnjecteerd. De lokale bodemeigenschappen zijn niet te voorspellen, maar bepalen wel hoe efficiënt deze techniek is. Daarom werden in 2016 testen uitgevoerd op de grondwaterwinning Kessel-Lo Vlierbeek. We pompten er water uit een put en injecteerden het, zoals wettelijk is vereist, in dezelfde laag in de put, nadat de ijzervlokken waren verwijderd door bezinking en ultrafiltratie. In 2016 zijn 4 dergelijke proeven uitgevoerd. De resultaten waren behoorlijk en we stelden geen geochemische reacties vast die de waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. De tests boden ook een beter inzicht in chemische reacties en laten toe een kosten-batenanalyse te maken.

Volgende