Centrale bestuursorganen

Met de algemene vergadering van 10 juni 2016 kwam een einde aan het mandaat van mevrouw Annemie Deckers en de heer Danny Deneuker. Op voordracht van de provinciale vennotenvergadering Limburg stelde de algemene vergadering de heer Gerald Kindermans aan als bestuurder en hernieuwde ze het mandaat van de heer Danny Deneuker als bestuurder. De Vlaamse regering hernieuwde het mandaat van mevrouw Mieke Van Hootegem. De Vlaamse regering besliste eveneens de mandaten van mevrouw Mieke Offeciers, mevrouw Tania Janssens en de heer Luc Asselman als lid van de raad van bestuur in de tijd te beperken tot aan de algemene vergadering van De Watergroep in 2017.

De raad van bestuur vergaderde 13 keer. Gemiddeld was 91% van de bestuurders aanwezig.

In de schoot van de raad van bestuur werkten in 2016 verschillende comités:

  • het bureau van de raad van bestuur,
  • het auditcomité,
  • het comité interne zaken,
  • het comité externe zaken,
  • de consultatieve commissie voor de pensioenen (deels samengesteld uit leden van de raad van bestuur en deels uit afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties).

De comités geven advies over de hun toegewezen dossiers. Gemiddeld was 85% van de leden aanwezig op de comitévergaderingen.

De leden van de raad van bestuur worden vergoed volgens het stelsel dat de algemene vergadering uitwerkte op 8 juni 2007 en aanpaste op 6 juni 2008. Deze vergoedingen zijn gelijklopend met de vergoedingen die zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007 over de vergoedingen van de bestuurders van de extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De vergoedingen staan gepubliceerd op de website van De Watergroep.

Volgende